Připomenutí 15. výročí znovuzaložení Sboru dobrovolných hasičů ve Spojile

Přidáno: 4. května 2015

Autor: Ing. Jan Meloun, starosta SDH obce Spojil

Vážení a milí spojilští spoluobčané a sousedé,

psal se rok 2000, neděle 13. února a v tehdejší Obecní hospůdce (v budově dnešního obecního úřadu) se dopoledne v 10,30 hodin sešlo 15 Spojiláků. Toto setkání se stalo významným okamžikem v životě naší obce, protože se jednalo o ustavující schůzi ke znovuzaložení Sboru dobrovolných hasičů ve Spojile. Sbor byl založen jako zájmové sdružení občanů a pod přímou záštitou obce Spojil.

Poprvé byl tento sbor v naší vesnici založen již 4. dubna 1922, což jsme si v roce 2012 připomněli oslavou 90. výročí, spojenou též s oslavou 20. výročí samostatnosti obce. V průběhu 20. století plného dějinných zvratů v naší zemi, které samozřejmě ovlivňovaly i běh života v naší obci, tak dobrovolný hasičský sbor několikrát zanikl a znovu byl obnovován. V období socialistické totality zcela podléhal ústředním orgánům Svazu požární ochrany a nemohl tak bohužel vyvíjet svou činnost svobodně a samostatně. Navíc byl Spojil součástí města Pardubice, mezi jehož prioritami rozhodně nebyla podpora podobné organizace. Toto novodobé založení sboru na počátku nového milénia se tedy stalo důležitým milníkem v životě naší obce a jejích obyvatel.

Prvním starostou sboru byl již na ustavující schůzi zvolen Jiří Novák ml. a po jeho rezignaci v říjnu téhož roku jsem jím byl zvolen já Jan Meloun ml. a jsem jím do současnosti. Již od počátku své existence se náš sbor velmi aktivně ujal role organizátora či spoluorganizátora mnoha společenských akcí v naší vesničce a to skutečně pro všechny věkové kategorie. K těm tradičním vždy patřily například každoroční Čarodějnice, stavění a kácení Máje, spojilské posvícení a pouť, Dětský den, Spojilská míle a také jedna veskrze praktická akce, kterou je sběr železného šrotu. K nim přibyly v průběhu let další události – tou nejvýznamnější společenskou je zcela nepochybně obecní a hasičský ples pořádaný v Chotči. Dále pak události především sportovní jako Vánoční turnaj ve stolním tenisu, Memoriál MUDr. Petra Starého – turnaj v nohejbalu, Turnaj ve stolním tenisu dvojic, Turnaj v nohejbalu trojic a Turnaj se stolním Stiga hokeji. V minulosti náš sbor uspořádal například i rybářské závody nebo hokejový turnaj na místním rybníku, zájezdy pro občany do vinného sklípku, přednášky o zdravovědě a besedy s občany na téma "Jak se chovat při mimořádných událostech", koncert dechovky pro naše seniory, vystoupení imitátora Václava Faltuse, koncert skupiny Lokálka či rockové kapely Spektrum a mnohé další. Aktivně naši členové též vypomohli s uspořádáním finanční sbírky na rekonstrukci spojilské kapličky a její zvon Václav, a dále při organizování humanitární pomoci jiným obcím při několikerých povodních v naší zemi. Velmi významnou událostí pak jednoznačně byly již zmíněné oslavy 90. výročí SDH v roce 2012, ale samozřejmě i předchozí oslavy 80. výročí v roce 2002 a taktéž se náš sbor zásadním způsobem podílel na Spojilských letních slavnostech v letech 2004, 2006 a 2008.

Výpomoc náš sbor někdy poskytuje i při organizování akcí mimo Spojil a to spřáteleným organizacím jako cyklistický klub NAC Pardubice (např. závod Memoriál Česti Šílda) případně dalším spřáteleným hasičským sborům či obcím. Pokud bych zde měl jenom vyjmenovat všechny aktivity, které náš sbor a jeho členové zorganizovali nebo je podpořily za celých těch 15 let, tak by to pravděpodobně zabralo značnou část tohoto čísla Spojilské Drbny. Pouze krátce tedy zmíním, že náš sbor za tuto dobu přímo zorganizoval nebo svou činností podpořil celkem téměř 170 různých akcí či událostí. Považuji za důležité zmínit také tu skutečnost, že si velmi vážíme historie a tradice našeho sboru, na nějž jsme před 15 lety navázali, a proto jsme samozřejmě nezapomněli ani na pamětníky - bývalé členy sboru. Vždy jsme je stále považovali za naše bratry hasiče, přestože se již kvůli vyššímu věku nemohli aktivně podílet na naší činnosti, a proto jsme je alespoň navštěvovali s gratulací při příležitosti jejich významných životních jubileí a s velkou úctou a současně žalem v srdci jsme některé z nich již doprovodili i na jejich poslední cestě. Bohužel jsme se takto rozloučili i s hasičskými veterány Janem Zemanem st. a Ladislavem Kmentem, dvěma našimi členy a skvělými lidmi, kteří nám byli i v novodobé historii sboru moudrými rádci i aktivními pomocníky. Na všechny tyto naše bratry hasiče, kteří již nejsou mezi námi, pravidelně vzpomeneme v období Dušiček či Vánoc, kdy navštěvujeme jejich hroby a uctíme jejich světlou památku.

Pokud zde píšu o spojilských dobrovolných hasičích, tak je samozřejmě nutné věnovat se i její významné akční složce, kterou je hasičská zásahová jednotka. V roce 2000 byla v březnu rozhodnutím spojilského zastupitelstva ustavena z řad členů nově vzniklého SDH i Jednotka Sboru dobrovolných hasičů, která je ze zákona podřízena vedení obce a je zařazena do kategorie JPO V. Velitelem této hasičské jednotky byl na počátku jmenován Miroslav Vlk st., který jim byl až do roku 2010, kdy tato funkce přešla na starostu obce Jana Křivku a počátkem letošního roku jsem byl velitelem jednotky jmenován já Jan Meloun ml. na základě mojí předchozí nominace výborem SDH.

Hasičská jednotka se snažila již od počátku být v rámci svých možností poměrně aktivní především pokud jde o připravenost případného zásahu hlavně v naší obci, s důrazem na zásahy spíše technické, což je dáno naší technikou a vybavením. Členové jednotky procházejí pravidelným teoretickým i praktickým výcvikem práce s motorovou pilou, přičemž praktický výcvik se zároveň vždy snaží spojit s užitečnou prací pro obec, jako je kácení či prořez nadbytečných nebo náletových dřevin. Naši členové si rozšiřují své znalosti a zkušenosti i návštěvou stanice profesionálních hasičů HZS Pardubice. Od počátku naší jednotce i celému sboru sloužila jako hlavní technika věrně naše „Carevna“, speciálně upravená Volha GAZ 24, kterou pak v roce 2008 vystřídalo nové auto Nisan Primastar. Pokud jde o vybavení hasičské jednotky, tak kromě standartních hadic, proudnic a hydrantového nástavce máme k dispozici i výkonné kalové čerpadlo a od konce roku 2013 i novou elektrocentrálu. Samozřejmě že jednotka je vybavena hasičskými zásahovými obleky a obuví, dalšími ochrannými pracovními oděvy či obuví, zásahovými přilbami atd.

Již v roce 2001 jsme se zúčastnili společného cvičného poplachu jednotek obcí Mikroregionu Loučná v nedaleké Veské u Sezemic, kdy námětem cvičení byl požár lesa a v témže roce jsme cvičili požární útok přímo ve Spojile, což jsme následně mohli ukázkami prezentovat například při Dětském dnu či oslavách 80. výročí SDH. V roce 2004 jsme zajistili organizaci zdravovědy na branných závodech v Dašicích a v roce 2010 jsme se v Moravanech zúčastnili společného námětového cvičení dobrovolných sborů s tématem zásahu při povodních. Skutečných ostrých zásahů jsme se pak účastnili při požárech přímo ve Spojile v letech 2002 a 2005 a dvakrát v roce 2009. V červnu roku 2002 jsme po silné ničivé vichřici zasahovali spolu s profesionálními hasiči z Pardubic a dalšími dobrovolnými sbory z okolních obcí na mnoha místech v okolí Pardubic při odstraňování spadlých stromů, zajištění poškozených střech a podobně. Taktéž v roce 2002 v srpnu byla naše hasičská jednotka iniciátorem pomoci jihočeské obci Plav. Společně s ostatními sbory, které se k nám připojily, jsme tam několik dní odstraňovali následky povodně, jež tehdy zasáhla velkou část naší vlasti.

Vodní živel se v posledních letech bohužel nevyhnul ani naší vesnici. V červnu roku 2006 postihla naši obec po přívalovém dešti záplava. Naše jednotka společně se sbory okolních obcí pomohla našim spoluobčanům zmírnit její následky. Znovu nás pak potrápil přívalový déšť v červnu roku 2013, kdy voda zatopila nejen hřiště ve sportovním areálu, ale i některé sklepy, studny a zahrádky našich spoluobčanů, takže jsme se opět museli pořádně činit. Za připomenutí stojí jistě také naše účast při pátrání po pohřešovaných osobách ve Spojile a okolí v letech 2011 a 2014.

Závěrem tohoto mého zamyšlení a shrnutí některých hlavních informací o našem Sboru dobrovolných hasičů obce Spojil i hasičské jednotce za toto patnáctileté období bych rád znovu připomenul, že všech našich současných 27 členů SDH jsou dobrovolníci a veškerou činnost vykonávají v rámci našeho sboru dobrovolně a obětavě pouze ve svém volném čase, kterého je v dnešní náročné a rychlé době tak málo a je tak cenný. Ne každý člověk je dnes ochoten tento volný čas i své síly věnovat svým sousedům a spoluobčanům tak jako naši dobrovolní hasiči, a to leckdy i na úkor času pro své rodiny či přátele, a proto jim chci touto cestou vyjádřit svůj velký obdiv, úctu a ze srdce jim za tuto nezištnou službu pro druhé děkuji. Samozřejmě moje upřímné poděkování náleží i všem rodinným příslušníkům našich dobrovolných hasičů za jejich laskavé pochopení i podporu. Velmi moc děkuji i všem Vám - Spojilákům i přespolním, kteří našemu sboru fandí, podporují jej a váží si toho, co pro ně děláme.

Mohu Vám slíbit jménem svým i ostatních členů SDH, že uděláme vše pro to, abyste na nás „své spojilské hasiče“ mohli být i nadále hrdí, a vážili si jich, neboť i my si Vaší důvěry a vstřícnosti nesmírně vážíme.